شعر خر بی دم

  • تصویر انیمیشن خر بی دم
    تصویر انیمیشن خر بی دم

در «خر بی دم» که شعری ساده دارد خری از اينکه دمش را گم کرده است ناراحت است و با حواس پرتي بدون اينکه از کسي چيزي بپرسد دنبال آن می‌گردد:

بوده است خری که دم نبودش / روزی غم بی دمی فزودش

در دم طلبی قدم همی زد / دم می‌طلبید و دم نمی‌زد

ناگه نه ز راه اختیاری / بگذشت میان کشتزاری

دهقان به سرش کشید فریاد / گفت این همه کشته رفت بر باد

دهقانی بر سر خر فریادی می‌کشد و با گفتن اینکه الآن چه جای سبزه پروری است با کتک زدن خر سعی در بیرون کردن آن دارد:

 برگرد که جای خرگری نیست / خر لایق سبزه پروری نیست

اینجا سر خر کسی نیارد / آن هم چه خری که دم ندارد

خر از غم دم به عرعر آمد / از زخم زبانم به هم برآمد

آزرده و رنجه خیره سر شد / از کینه به مرد حمله ور شد

مرد از پی دفع شر برآمد / با چوب به جنگ آن خر آمد

هی بر سر و گوش خر همی زد / از روی حساب هم نمی‌زد

چون کار به جنگ و جوش افتاد / هم از سر خر دو گوش افتاد

بیچاره خر آرزوی دم کرد / نایافته دم دو گوش گم کرد

این شعر را با دو حالت فارسی و انگلیسی (با زیرنویس) ترجمه و ارائه کرده‌ایم:

ترجمه انگلیسی شعر: Donkey and Farmer

There was a Donkey with no tail