دانلود ویدئو نام ده پرنده منطق الطیر عطار نیشابوری

  • سی مرغ- پرندگان منطق الطیر عطار نیشابوری
    سی مرغ- پرندگان منطق الطیر عطار نیشابوری

روزي مرغان و پرندگان دنيا به‌دور هم جمع مي‌شوند و پرواز دسته جمعي تعداد زيادي از پرندگان براي يافتن سيمرغ را شکل می‌دهند. دوازده پرنده معروف از بین آن‌ها در کتاب "منطق الطير عطار نيشابوري به زبان فارسی به صورت شعر منظوم می‌شود. قالب اشعار آن مثنوي است. عطار، نگارش اين مجموعه را در سال 1177 ميلادي به پايان رساند. اين مجموعه داراي 4458 بيت است و مضموني عرفاني دارد.

انتهاي سفر توصیفی عطار در منطق الطیر نوعی وحدت جمعي برای پرندگان داریم که گویی سی مرغ، سیمرغ می‌شوند.

منطق الطیر عطار منبع الهام هنرمندان بسیاری می‌شود. از آن جمله نقاشي منطق‌الطير از حبيب‌الله را داریم که چند پرنده این داستان را تصویر می‌کند.

در این داستان، هدهد به پرندگان راه صوفيانه مي‌آموزد:

بي زبان کردند از آن حضرت سوال
کشف اين سِـرّ قوي درخواستند
حلّ مايي و تويي در خواستند
بي زبان آمد از آن حضرت خطاب
کآينه است اين، حضرت چون آفتاب
هرکه آيد خويشتن بيند درو
تن و جان، هم جان وتن بيند درو
چـون شـما ســي مـرغ اينجا آمـديـد
ســي دريــن آيــنه پــيدا آمــديـد
گـر چــل و پــنجاه مـرغ آيــند بــاز
پــرده اي از خــويش بگشـايند بــاز
گـرچـه بسـياري بـه ‌سر گـرديده‌ايـد
خويش مـي‌بينيد و خـود را ديـده‌ايـد
هـيچ کس را ديـده بـر ما کـي رســد
چشـــم مــوري بـر ثريّـا کـي رســد
ديـده‌اي مـوري کـه سـندان برگرفت
پشّــه‌اي پــيلي بــه دندان بـرگرفت
هـر چـه دانسـتي و ديـدي، آن نـبود
و آنــچه گــفتي و شــنيدي آن نـبود
ايـن هـمه وادي کـه واپس کـرده‌ايد
وين همه مردي که هرکس کرده‌ايـد
جــمله در افــعال مـا مـي‌رفته‌ايـد
وادي ذات و صـــفت را ديــده‌ايـــد
چون شما سي مرغ حـيران مـانده‌ايد
بـي دل و بي صبر و بي جان مـانده‌ايد
مـا بـه سـي مـرغي بسـي اولي‌تريم
زآنکــه ســيمرغ حــقيقي گــوهريم
مــحو مـا گـرديد در صـد عــز و نـاز
تــا بــه مـا در خـويشتن يــابيد بـاز
مـــحو او گشـــتند آخـــر بـــر دوام
سـايه در خـورشيد گـم شـد والسـلام
تــا کـه مـي‌رفتند مـي‌گفتم سـخن
چون رسيد اينجا نه سر ماند و نـه بـن
لاجــرم ايــنجا ســخن کــوتاه شـد
رهــبر و رهـــرو نــماند و راه شـــد

به جز هدهد، پرندگان دیگری که در کتاب منطق الطیر نام برده شده‌اند عبارتند از:

طاووس، کوف (منظور جغد و بوم است)، بط (اردک يا مرغابي)، بلبل، طوطي، کبک، هماي سعادت، باز، و بوتيمار

مستند حاضر به توصیف خصوصیات این پرندگان در کتاب منطق الطیر می‌پردازد.