انواع تعادل در روابط همکاری

  • دوستی و خیانت در کلام امام علی ع
    دوستی و خیانت در کلام امام علی ع

یک روز گرم تابستان بود. سارا با اینکه خانواده او وضع خوبی داشتند، از چیزهای قدیمی خود به خوبی مراقبت می‌کرد. دوست او ژاله به او حسودی می‌کرد. او یک روز در اتاق سارا به او گفت:"چرا انقدر آشغال جمع می‌کنی؟"

سارا از این حرف ناراحت شد، ولی چیزی نگفت. باز ژاله درحالیکه پشتش به سارا بود گفت: "پولهایت رو چی کار میکنی؟! چرا چیزی برای خودت نمیخری؟"

سارا باز چیزی نگفت، ولی وقتی دید ژاله روی صندلی ایستاده و دارد وسایل بالای کتابخانه را مرتب می‌کند با لحن تندی گفت: "اون بالا را دست نزن، خودم تمیز می‌کنم"

ژاله ناراحت شد و از صندلی پایین آمد و بعد از مدتی این پا و آن پا کردن گفت: "الآن یادم آمد که قرار بود با مامانم بریم جایی"

سارا گفت: "تو که گفتی کاری نداری." ژاله گفت: "الآن یادم اومد"

ژاله به خیابان کنار هتل های تاریخی شهر رفت و تا ساعتها به موضوع آن روز فکر کرد. آیا ژاله با سارا روراست بود؟ آیا او احساس واقعی خود را نشان می‌داد؟ آیا سارا وقتی عصبانی شد، احساس خود را به ژاله نشان داد؟ آیا سارا با ژاله روراست بود؟ آیا رفتار او با ژاله محترمانه بود؟

بازی خیانت یکی از مفاهیم مهم در نظریه بازی های اریکسون است. در این بازی، دو نفر در یک موقعیت قرار دارند که هر دو می‌توانند یا همکاری کنند یا به خیانت بپردازند. این بازی به صورت ماتریسی نشان داده می‌شود، که در آن هر بازیکن دو گزینه را دارد: همکاری و خیانت.

در صورتی که هر دو بازیکن همکاری کنند، هر دو بهره‌مندی بیشتری خواهند داشت. اما اگر یکی از آن‌ها به خیانت بپردازد و دیگری هم همکاری کند، کسی که به خیانت پرداخته بهره‌مندی بیشتری خواهد داشت و کسی که همکاری کرده بهره‌مندی کمتری خواهد داشت. اما اگر هر دو به خیانت بپردازند، هر دو بازنده خواهند بود و بهره‌مندی کمتری خواهند داشت.

مفهوم اصلی در این بازی، تعادل نشخوارنده است. اگر هر دو بازیکن همکاری کنند، تعادل نشخوارنده حاصل می‌شود و بهره‌مندی بیشتری خواهند داشت. اما اگر یکی از آن‌ها به خیانت پرداخته و دیگری هم همکاری کند، بازیکنی که به خیانت پرداخته بهره‌مندی بیشتری خواهد داشت و تعادل نشخوارنده به هم می‌ریزد.

با توجه به این بازی، اریکسون به این نتیجه رسید که در مواجهه با خیانت، افراد ممکن است به خیانت پرداخته و اعتماد خود را به دیگران از دست دهند. این مفهوم در زمینه روابط اجتماعی و تعاملات انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تحلیل رفتارهای مرتبط با اعتماد و خیانت می‌پردازد
صداقت نداشتن نیز می‌تواند در مفهوم بازی خیانت در نظریه بازی های اریکسون مورد بررسی قرار بگیرد. در این حالت، یکی از بازیکنان صادقانه عمل نمی‌کند و دیگری را فریب می‌دهد یا اطلاعات نادرستی را ارائه می‌دهد.

می‌توان گفت صداقت نداشتن می‌تواند یک شکل از خیانت باشد. در حالتی که یکی از بازیکنان به خیانت پرداخته و صداقت نداشته باشد، بهره‌مندی بیشتری خواهد داشت و بازیکن دیگر که صادقانه عمل کرده، بهره‌مندی کمتری خواهد داشت. این ممکن است باعث از بین رفتن اعتماد بازیکنان در یک رابطه یا تعامل شود و موجب تخریب روابط میان آن‌ها شود.

با توجه به این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که در مفهوم بازی خیانت و همکاری در نظریه بازی های اریکسون، صداقت نداشتن نیز می‌تواند به عنوان یک شکل از خیانت مورد بررسی قرار گیرد. صداقت نداشتن می‌تواند منجر به از بین رفتن اعتماد و تخریب روابط شود و تعادل نشخوارنده را به هم بریزد

1. بازی خیانت: توضیح دهید که بازی خیانت در نظریه بازی های اریکسون چه معنایی دارد و در چه شرایطی رخ می‌دهد.

2. همکاری: نشان دهید که در بازی خیانت و همکاری، همکاری چه مزایایی دارد و چگونه می‌تواند بهره‌مندی بیشتری را برای بازیکنان به ارمغان بیاورد.

3. خیانت: توضیح دهید که چگونه خیانت در بازی خیانت و همکاری می‌تواند منجر به بهره‌مندی بیشتر برای یکی از بازیکنان شود و چرا در صورت خیانت همه بازیکنان بهره‌مندی کمتری خواهند داشت.

4. صداقت نداشتن: توضیح دهید که صداقت نداشتن نیز می‌تواند به عنوان یک شکل از خیانت در نظریه بازی های اریکسون مورد بررسی قرار بگیرد و چگونه می‌تواند تعادل نشخوارنده را به هم بریزد.

5. اعتماد: بیان کنید که صداقت نداشتن چگونه می‌تواند اعتماد را در روابط انسانی تخریب کند و چه تأثیری بر روابط بین افراد خواهد داشت.

6. تعادل نشخوارنده: توضیح دهید که بازی خیانت و همکاری چگونه می‌تواند تعادل نشخوارنده را به هم بریزد و چه تأثیری بر بهره‌مندی بازیکنان خواهد داشت.

7. روابط اجتماعی: بررسی کنید که چگونه بازی خیانت و صداقت نداشتن می‌تواند در روابط اجتماعی و تعاملات انسانی تأثیرگذار باشد و چه راهکارهایی برای حفظ اعتماد و ارتقای صداقت وجود