دفتر ششم - بخش 126 - مفتون شدن قاضی

  • حکایت لطف پروردگار در هوشیاری انسان
    حکایت لطف پروردگار در هوشیاری انسان


بخش ۱۲۶ - مفتون شدن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندن و نایب
قاضی صندوق را خریدن باز سال دوم آمدن زن جوحی بر امید بازی پارینه و
گفتن قاضی کی مرا آزاد کن و کسی دیگر را بجوی الی آخر القصه


دفتر ششم » مثنوی معنوی » مولوی


جوحی هر سالی ز درویشی به فن/ رو بزن کردی کای دلخواه زن
چون سلاحت هست رو صیدی بگیر / تا بدوشانیم از صید تو شیر
قوس ابرو تیر غمزه دام کید / بهر چه دادت خدا از بهر صید
رو پی مرغی شگرفی دام نه / دانه بنما لیک در خوردش مده
کام بنما و کن او را تلخکام / کی خورد دانه چو شد در حبس دام
شد زن او نزد قاضی در گله / که مرا افغان ز شوی دهدله
قصه کوته کن که قاضی شد شکار / از مقال و از جمال آن نگار
گفت اندر محکمهست این غلغله / من نتوانم فهم کردن این گله
گر به خلوت آیی ای سرو سهی / از ستمکاری شو شرحم دهی
گفت خانهٔ تو ز هر نیک و بدی / باشد از بهر گله آمد شدی
خانهٔ سر جمله پر سودا بود / صدر پر وسواس و پر غوغا بود
باقی اعضا ز فکر آسودهاند / وآن صدور از صادران فرسودهاند
در خزان و باد خوف حق گریز / آن شقایقهای پارین را بریز
این شقایق منع نو اشکوفههاست / که درخت دل برای آن نماست
خویش را در خواب کن زین افتکار / سر ز زیر خواب در یقظت بر آر
همچو آن اصحاب کهف ای خواجه زود / رو به ایقاظا که تحسبهم رقود
گفت قاضی ای صنم معمول چیست / گفت خانهٔ این کنیزک بس تهیست
خصم در ده رفت و حارس نیز نیست / بهر خلوت سخت نیکو مسکنیست
امشب ار امکان بود آنجا بیا / کار شب بی سمعه است و بیریا
جمله جاسوسان ز خمر خواب مست / زنگی شب جمله را گردن زدست
خواند بر قاضی فسونهای عجب / آن شکرلب وانگهانی از چه لب
چند با آدم بلیس افسانه کرد / چون حوا گفتش بخور آنگاه خورد
اولین خون در جهان ظلم و داد / از کف قابیل بهر زن فتاد
نوح چون بر تابه بریان ساختی / 

داستان لطف پروردگار در هوشيار شدن پس از خواب غفلت. در اين داستان «مولانا جلال الدين محمد بلخي رومي» بيداري و هوشياري انسان را به بيدار شدن اصحاب کهف (Cave Friends) تشبيه کرده است:
...
در خزان باد و خوف حق گريز / آن شقايق‌هاي پارين را بريز
اين شقايق منع نواشکوفه‌هاست / که درخت دل براي آن نماست

خويش را در خواب کن زين افتکار / سر ز زير خواب در يقظت بر آر
همچو آن اصحاب کهف اي خواجه زود / رو به ايقاظا که تحسبهم رقود

دانلود ویدئو و پویانمایی این بخش از داستان از لینک‌های زیر: