بررسی منطقه اقتصادی عراق - از نهنگ نو شماره 17

  • تصویر جلد نشریه نهنگ نو- شماره 17
    تصویر جلد نشریه نهنگ نو- شماره 17

«اي‌نهنگ» از همان ابتدا دوست‌دار محيط زيست تعريف شد. در راستاي همين هدف برنامه دارد از اقتصاد تک بعدي، مثل اقتصاد نفت محور، که ممکن است منجر به تخريب محيط زيست شود به سمت اقتصاد دريامحور دوستدار محيط زيست برود. براي همين، در برنامه خود مطالعه مناطق اقتصادي و وضعيت‌هاي اقتصادي کشورهاي گوناگون را مدنظر خود قرار داده‌ايم. در اغلب موارد انگيزه اصلي دستکاريهاي انساني در طبيعت، عوامل اقتصادي هستند. اقتصادهاي بزرگ، کشورهاي کوچکتر درست مي‌کنند، تا بتوانند بهره‌کشي‌هاي بي‌اندازه خود را در سرزمين‌هاي ديگري به جز سرزمين خودشان انجام دهند. آنها علاقه‌اي ندارند که تعداد کشورهاي بزرگ مثل خودشان زياد باشد. به همن علت، از ايران قديم امروز بيش از 20 کشور تشکيل شده است، که ما با 15 تاي آنها همسايه هستيم و از نظر بيشترين تعداد همسايگان در جهان، رتبه سوم را داريم. در حالي که رتبه اول روسيه است که با احتساب پهناورترين کشور جهان بودن آن منطقي است، اما ايران بزرگ صرفا به خاطر بهره‌کشي کشورهاي بزرگ متخاصم به اين وضع دچار شده است.
امروز، ما اهالي سرزمين ايران قديم را به عنوان کشورهاي همسايه بررسي مي‌کنيم و از آنجا که همه از يک ريشه هستند، فرهنگ مشابهي دارند. اقتصاد اين کشورها بايد به دقت بررسي شود، تا ميزان دستکاري حاکمان بهره کش و برده ساز در آنها روشن شود. کشور عراق نمونه کاملي از اين جريان را نشان مي‌دهد. مردمي که قبلا هموطن ما بودند مدت‌ها زير سلطه بدترين حاکمان از جمله کساني مانند صدام بودند و اکنون نيز با قانون اساسي تحميلي ضعيف حتي امکان تشکيل دولت را هم به سختي دارند.
اقتصاد کشورهاي همسايه ايران هيچ وقت واقعا خوب نخواهد شد، چرا که انگيزه ايجاد اين کشورها، بهر‌ه گيري از اين سرزمين‌ها بوده است. فاصله طبقاتي شديد بين مردم و حاکمان در تمام اين کشورها کاملا قابل بررسي است. از اين جالب تر، حضور افرادي است که حاکمان پنهان در اين کشورها هستند. در اين پست بخش مطالعه منطقه اقتصادي کشور عراق را موشکافانه از نظر جغرافيايي، سياسي و اقتصادي مدنظر قرار داده‌ايم، که از اينجا مي‌توانيد آن را دانلود کنيد.
براي دانلود ساير قسمت‌هايي که در اين بخش نيامده‌اند، اعم از بخش فناوري، سرعت بيشتر، سبززيست، مديريت منابع آب و هنر و صنعت، به آرشيو سايت مراجعه نماييد.