ساخت مولکول های ذخیره کننده زیستی

  • تصویر ویدئو سلول‌های بنیادی
    تصویر ویدئو سلول‌های بنیادی

کاربرد تجاری محصولات زیستی امروز صرفا به کشاورزی و تولید محصولات بیشتر با کیفیت بهتر محدود نمی‌شود، بلکه مولکول‌های ذخیره کننده زیستی، رنا و دنا، حتی پروتئین‌ها به عنوان ابزار پایه ساخت فناوری‌های نوین و ایجادکننده جهش بزرگ علمی در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هرچه از کاربرد نوین فناوری زیستی بگوییم کم گفته‌ایم. در این ویدئو گریزی به چگونگی برنامه‌ریزی در مولکول‌های زیستی زده‌ایم. برنامه‌ریزی، بخش اصلی محاسبات را در بر دارد. محاسبات رایانه‌های جدید از ویژگی‌های زیستی بهره می‌گیرد.