محصولات دریایی ای نهنگ

  • محصولات زیستی
    محصولات زیستی

شامل محصولات روستا دوست و دوست دار محیط زیست از درخانه گرفته تا آزمایشگاهی

محصولات در خانه اغلب روستا دوست و دوست دار محیط زیستند.

محصولات زیستی آزمایشگاهی می‌تواند از سلول‌های میکروبی، گیاهی، جانوری و یا اجزای سلولی، مانند آنزیم‌ها تولید شود.

مرتب شده براساس: