آزمایش کشت میکروارگانیسم‌های تخمیری لبنی

پلیت کروم آگار- 6 سانتی‌متر
پلیت کروم آگار- 6 سانتی‌متر
قیمت:140000.00تومان
افزودن به سبد خرید

آزمایش برای بررسی اثرکشت باکتري‌های لبنی مانند لاکتوکوکوس، لوکونستوک، پدیوکوکوس، استرپتوکوکوس، لاکتوباسیلوس و یا باکتری‌های الحاقی به کشت‌های آغازگر (کفیر)

تجهیزات مورد استفاده:

پلیت کروم آگار 6سانتی به منظور کشت باکتری مورد نظر روی محیط مغذی مانند پلیت کروم آگار برای کشت کرومژنیک ساده