دوره شبیه سازی استخراج دنا

استخراج DNA
استخراج DNA
قیمت:300000.00تومان
افزودن به سبد خرید

هدف اصلی این دوره کلونیگ و استخراج پلازمید است. کلونیگ می تواند برای تکثیر گونه های گیاهی خاصی مثل زغال اخته و فندق استفاده شود. در کلونینگ توالی مشخصی از ژنوم را جداسازی می کنند و با ادغام آن در یک DNA هدف، نسخه های یکسانی از ژنوم را در محیط طبیعی تکثیر می کنند. هدف از ژن کلونینگ فراهم کردن نسخه های متعدد از یک ژن منفرد است. به علاوه دارای کاربردهای صنعتی و پزشکی نظیر تولید مقدار زیادی از یک پروتئین می باشد.

کلونینگ یک ژن شامل مراحل زیر است:

1- جدا کردن قطعه ژنی مدنظر از بقیه ژنها

2- انتخاب وکتور مناسب

3- تجمیع ژن با وکتور و تشکیل پلاسمید کامل

4- انتقال پلازمید به سلول میزبان

5- تکثیر

6- رونویسی و ساخت پروتئین در فرآیند ترجمه

نرم افزار شبیه سازی snapgene  نرم افزار تخصصی بیوانفرماتیک، بیوشیمی و زیست شناسی است. که در آن می توان مراحل کلونینگ را شبیه سازی کرد. در این دوره با معرفی اصول پایه ژنتیک و ژنتیک ساخت محصولات یکسان کلون شده، محصولات تراریخته، شبیه سازی کلونینگ آشنا می شویم برخی از سر فصل های این دوره عبارتند از:
آشنایی با پایگاه داده های زیستی و استحصال توالی کد کننده

بهینه سازی کدون ها بر اساس میزبان هدف

انتخاب وکتور متناسب با جایگاه کلونینگ

انضمام توالی های سیگنال پپتید و تگ های مناسب و جایگاه آنزیمی

شبیه سازی کلونینگ در نرم افزار SnapGene

تایید سازه تایید سازه با شبیه سازی هضم آنزیمی و پیش‌بینی قطعات حاصل

سازه شبیه سازی الکتروفورز محصول واکنش هضم

 تفسیر نتایج