پیچک پتوس ابلق

گیاه رونده پیچک پتوس
گیاه رونده پیچک پتوس
قیمت:80000.00IRT
افزودن به سبد خرید

پیچک پتوس با برگ های قلبی همراه همیشگی پنجره است. پیچک پتوس سبزینه زیبایی که تولید می کند و شاخه های رونده آن را می توان به عنوان قلمه جدید به کار برد. قلمه ها در اب ریشه می کنند و سپس لازم است به خاک منتقل شود. گیاه قانعی است و نگه داری ساده ای دارد. جزو هفت گیاه برتر تصفیه کننده هواست زیرا برگ های پهنی دارد.