محصولات زیستی دریایی

  • محصولات زیستی
    محصولات زیستی

محصول زیستی می‌تواند از سلول‌های میکروبی، گیاهی، جانوری و یا اجزای سلولی، مانند آنزیم‌ها تولید شود.

مرتب شده براساس: